5,64 δις € Δημόσια Δαπάνη

4,78 δις € Συμμετοχή Ε.Ε.

Πληρωμές ΠΑΑ

δις € ενίσχυση στον αγροτικό τομέα δόθηκαν έως σήμερα από ΠΑΑ

Γεωργοί και επιχειρήσεις

χιλ γεωργοί κ επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από ενισχύσεις του ΠΑΑ

Γεωργική γη

εκατ. στρέμματα γεωργικής & δασικής γης σε περιβ/κές δράσεις

Επενδύσεις

χιλ γεωργοί σε πρόγραμμα κατάρτισης

Νέοι Γεωργοί

χιλ Νέοι Γεωργοί

Ευρυζωνικότητα

χιλ κάτοικοι αγροτικών περιοχών αποκτούν ευρυζωνική πρόσβαση

Δημόσια Έργα

εκατ. € σε Δημόσια Έργα