Στατιστικά ΠΑΑ 2014-2020

Ανακαλύψτε το ΠΑΑ μέσα από τα δεδομένα.

Ελληνικά
English

Τελευταία ενημέρωση:

Εγγειοβελτιωτικά έργα
Τα στοιχεία αφορούν τις αρχικές εντάξεις των δύο πρώτων Προσκλήσεων του ΠΑΑ 2014-2020